نام : مریم

نام خانوادگی :  صادقی

سمت : مسئول واحد آمار و رایانه

      EMAIL:    maryam_sadeghi980@yahoo.com 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 21 شهریور 1400