تعرفه خدمات تشخیصی درمانی سال 1399

مکاتبه ابلاغ تعرفه خدمات تشخیصی درمانی وزارت متبوع سال   1399                   مکاتبه شورای عالی بیمه1399

تعرفه بخش دولتی 1399 

تعرفه بخش عمومی غیر دولتی1399 

ابلاغ اصلاحیه تعرفه های خدمات تشخیصی ودرمانی بخش خصوصی جهت سه ماهه چهارم سال 1399

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت ذریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

مکاته ابلاغ تعرفه بخش خصوصی وزارت بهداشت 1399         مکاتبه شورای عالی بیمه سال 1399  

تعرفه بخش خصوصی 1399        

تعرفه بخش خیریه 1399

تعرفه کدهای بیهوشی 1399             3RVU

تعرفه دندانپزشکی 1399 

مکاتبه ابلاغ تعرفه های شایع گلوبال سال 1399 دبیرخانه شورای عالی بیمه

تعرفه خدمات و اعمال جراحی گلوبال 1399      

تعرفه آمبولانس سال 1399

تعرفه آزمایش pcr

ابلاغ اصلاح شرح خدمت و ارزش پایه بیهوشی ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت

 ابلاغ تعرفه دندانپزشکی-99

 ابلاغ اصلاحیه تعرفه های خدمات دندانپزشکی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 

 
 تعرفه خدمات و اعمال جراحی گلوبال سال 1398
   

جهت دریاف تعرفه خدمات و اعمال جراحی گلوبال سال 1398 کلیک کنید 

 

تعرفه خدمان دندانپزشکی سال 1398 

تعرفه خدمات تشخیصی درمانی سال 1394    

تعرفه خدمات تشخصیی و درمانی در بخش دولتی - 1394


تعرفه خدمات تشخیصی درمانی سال 1393   

تعرفه درمانی دولتی 1393
 تعرفه گلوبال - 1393 

  

تعرفه و ارزش نسبی خدمات سلامت سال 1400 - معاونت درمان

 برای دانلود مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص تعرفه های تشخیصی و درمانی بخش دولتی، عمومی و غیر دولتی، دولتی غیردانشگاهی، خصوصی و خیریه  سال 1400 اینجا کلیک کنید.
  برای دانلود مصوبات اجرای نعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1400 اینجا کلیک کنید.
  برای دانلود فایل اکسل کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، کدهای تعدیلی در سال 1400 اینجا کلیک کنید.
  برای دانلود فایل اکسل ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی در سال 1400 اینجا کلیک کنید.
  برای دانلود تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال 1400 اینجا کلیک کنید.

  برای دانلود کدینگ ویزیت سرپایی سال 1400 اینجا کلیک کنید.

تعرفه حمل بیمار توسط آمبولانس

جهت دریافت فایل کلیک کنید  

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 کدینگ تخت ایزوله و مشاوره

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 تصویب نامه جلسه هیئت وزیران-11779

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 جهت دریافت لینک کلیک کنید 

ابلاغ تعرفه صدورگواهی فوت-9655 
جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

ابلاغ تعرفه ذخیره سازی خون محیطی-9772

جهت دریافت فایل کلیک کنید

بخشنامه دبیرخانه شورای عالی بیمه اصلاحیه تصویب نامه تعرفه بخش خیریه و موقوفه سال 1400-10186

جهت دریافت فایل کلیک کنید

 

تعرفه و ارزش نسبی خدمات سلامت سال 1400 - معاونت درمان

 برای دانلود مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص تعرفه های تشخیصی و درمانی بخش دولتی، عمومی و غیر دولتی، دولتی غیردانشگاهی، خصوصی و خیریه  سال 1400 اینجا کلیک کنید.
  برای دانلود مصوبات اجرای نعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1400 اینجا کلیک کنید.
  برای دانلود فایل اکسل کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، کدهای تعدیلی در سال 1400 اینجا کلیک کنید.
  برای دانلود فایل اکسل ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی در سال 1400 اینجا کلیک کنید.
  برای دانلود تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال 1400 اینجا کلیک کنید.

  برای دانلود کدینگ ویزیت سرپایی سال 1400 اینجا کلیک کنید.

تعرفه حمل بیمار توسط آمبولانس

جهت دریافت فایل کلیک کنید  

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 کدینگ تخت ایزوله و مشاوره

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 تصویب نامه جلسه هیئت وزیران-11779

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 کد تخت پیوند مغز استخوان

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 27 شهریور 1400