شرح وظایف دفتر حاکمیت بالینی در بیمارستان ها

دفتر تعالی و حاکمیت بالینی در بیمارستان 
 

فرهنگ سازی و جلب حمایت ذینفعان (خدمت دهنده و خدمت گیرنده) در بیمارستان 

نیاز سنجی آموزشی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی منظم و مستمر دست اندرکاران اجرای برنامه استقرار حاکمیت خدمات بالینی

استقرار برنامه های حاکمیت بالینی در بیمارستان

نظارت و پایش مستمر و منظم بر نحوه  استقرار برنامه های حاکمیت بالینی در بیمارستان

ثبت و نگهداری مستندات اجرای برنامه

                  ارایه گزارشات مدون به ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه                               
آخرین بروز رسانی : 01 شهریور 1400