تعریف بیماریهای خاص:

بیماریهایی که از طرف وزارت متبوع در چار چوب معین شده پذیرفته شده باشند ودارای خصوصیات زیر باشند به عنوان بیماریهای خاص معرفی می گردند:

1) مزمن بودن

2) نداشتن درمان قطعی

3) تحمیل هزینه های بسیار زیاد به نظام سلامت

4) داشتن تأثیرات فرهنگی، اجتماعی

5) نیازمندی به فن آوری های مدرن و درمان های پیچیده جهت درمان.

 

واحد بیماریهای خاص در سه مقوله دارای ماموریت است:

1)سامان دهی بیماران خاص 

2) جلوگیری از موارد جدید ابتلا  

3) مشارکت در بحث سامان دهی پیوند اعضا و نسوج.

 

موارد بیماریهای خاص که در حال حاضر مورد حمایت وزارت متبوع می باشند عبارت اند از:
 

1)بیماران دچار نارسایی پیشرفته کلیه منجر به دیالیز

2) بیماران تالاسمی

3) بیماران هموفیلی

4) بیماران ام .اس

امر پیوند اعضا وظیفه دیگری است که توسط بیماریهای خاص پیگیری می شود.

آخرین بروز رسانی : 01 شهریور 1400