نام :شهربانو

نام خانوادگی : دواچیان

پست سازمانی : کارشناس نظارت بر امور درمان

حیطه فعالیت :

 صدور  و تمدید پروانه:  واحد تزریقات و پانسمان

نظارت بر : (مطبهای عمومی / مطبهای تخصصی / واحدهای تزریقات و پانسمان / تعرفه های پزشکی   )

سایر: رسیدگی به شکایت مطروحه  از مراکز تحت نظارت   / صدور عدم نیاز در ساعات غیر اداری پزشکان / صدور مجوز دریافت پروانه جهت اعضای هیئت علمی دانشگاه/ صدور گواهی فعال بودن مطب)

 

آخرین بروز رسانی : 13 شهریور 1400