نام: آسیه عبیری 

پست سازمانی :  کارشناس نظارت و اعتباربخشی

 

 

 

 

نام : کبری اکبری پور

پست سازمانی : کارشناس ارشد استانداردهای بیمه ای و اقتصاد درمان  

 

 

نام :  فاطمه رعنایی

 پست سازمانی: کارشناس ارشد استاندارد و ارزیابی پروانه

 

نام : خانم فاطمه رضی زاده

 

پست سازمانی: کارشناس پرستاری

 

نام :سیده مریم اسماعیلی

پست سازمانی : کارشناس ارشد اقتصاد سلامت

 

نام:زهرا میربلوک

پست سازمانی: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 21 شهریور 1400