شناسنامه فرآیند اسقاط تجهیزا
1. عنوان خدمت : اسقاط تجهیزات
2. کد خدمت :AT-005
3. مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت
4. نوع خدمت : حاکمیتی
5. ذینفعان :مراکز درمانی ،پزشکان و کارکنان و مراچعان
6. نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع : درخواست مرکز و انجام پروسه مربوط به اسقاط تجهیز
7. نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت نظیر مجوز ،استعلام و ....از سایر دستگاهها :نظریه کمیته اداره کل اسقاط تجهیزات
8. نیازمندیهای احرازهویت حقیقی و حقوقی:ندارد
9. مجوز وتعرفه اخذ هزینه و شماره حساب آن : ندارد
10. ذکر ضرورتهای مراجعه حضوری :بازدید کارشناسنان اداره امور آزمایشگاهها و اداره تجهیزات از محل جهت تایید یا عدم تایید اسقاط تجهیز
11. فرآیند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت :1ماه
12. فهرست واحد های درگیر در ارائه خدمت :معاونت درمان ،اداره امور آزمایشگاهها ،مدیریت تجهیزات دانشگاه
 
شناسنامه انتقال آزمایشگاه
 
 1. عنوان خدمت :انتقال آزمایشگاه
2. کد خدمت :EN-002
3. مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: طبق آیین نامه تاسیس آزمایشگاهها و داشتن شرایط مندرج در آیین نامه
4. نوع خدمت : تصدی
5. ذینفعان :پزشکان و کارکنان و مراچعان
6. نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع : افراد واجد شرایط می توانند پس از تکمیل فرمهای مربوطه به سامانه صدور پروانه ها مراجعه و اقدام فرمایند
7. نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت نظیر مجوز ،استعلام و ....از سایر دستگاهها :مراجعه به سایت مرجع سلامت وسایت صدور پروانه
8. نیازمندیهای احرازهویت حقیقی و حقوقی: تاییدیه از سازمان نظام پزشکی از طریق سامانه مربوطه و ارائه مدارک هویتی اعلام شده در سامانه
9. مجوز وتعرفه اخذ هزینه و شماره حساب آن : پس طرح در کمیسیون ماده 20وصدور موافقت اصولی جهت صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی تعرفه مربوطه از طریق شماره حسابهای ذکر شده واریز و رسید به شکل اتوماسیون دریافت میگردد
10. ذکر ضرورتهای مراجعه حضوری :پس از بار گذاری مدارک مربوطه در سامانه صدور پروانه و دریافت کد رهگیری اصل مدارک به همراه کد رهگیری شخصا در اداره آزمایشگاه حضور به هم رساند
11. فرآیند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت :3 ماه
12. فهرست واحد های درگیر در ارائه خدمت :معاونت درمان ،اداره صدور پروانه ،اداره امور آزمایشگاهها،اداره تشخیص هویت وسازمان نظام پزشکی و سازمانهای بیمه گر
 
شناسنامه بازدید تعرفه
 
1. عنوان خدمت : ممیزی تعرفه
2. کد خدمت :BT-013
3. مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: رعایت تعرفه مصوب وزارت متبوعه جهت تست های آزمایشگاهی
4. نوع خدمت : حاکمیتی
5. ذینفعان :پزشکان و کارکنان و مراچعان
6. نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع :اخذ قبضهای پذیرش بیمارا ن و مراجعان
7. نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت نظیر مجوز ،استعلام و ....از سایر دستگاهها :ندارد
8. نیازمندیهای احرازهویت حقیقی و حقوقی:ندارد
9. مجوز وتعرفه اخذ هزینه و شماره حساب آن : ندارد
10. ذکر ضرورتهای مراجعه حضوری :جهت اخذ قبض پذیرش
11. فرآیند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت :2ماه
12. فهرست واحد های درگیر در ارائه خدمت :معاونت درمان ،اداره امور آزمایشگاهها ،اداره بازرسی و تعزیرات
 
 
 شناسنامه برنامه ریزی آموزشی
 
1. عنوان خدمت : برنامه ریزی آموزشی آزمایشگاهها
2. کد خدمت :BAA-012
3. مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: دستورالعملهاو الزامات مربوط به آموزش و ارتقاو پرسنل
4. نوع خدمت : حمایتی
5. ذینفعان :پزشکان و کارکنان
6. نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع : ارزیابی و نیازمندی آموزشی
7. نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت نظیر مجوز ،استعلام و ....از سایر دستگاهها :اخذمجوز آموزش از معاونت توسعه به صورت دوره ای
8. نیازمندیهای احرازهویت حقیقی و حقوقی:ندارد
9. مجوز وتعرفه اخذ هزینه و شماره حساب آن : ندارد
10. ذکر ضرورتهای مراجعه حضوری :نشرکت در کلاسهای آموزشی
11. فرآیند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت :3 ماه
12. فهرست واحد های درگیر در ارائه خدمت :معاونت درمان ،اداره امور آزمایشگاهها ، معاونت توسعه ،مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای خصوصی و دولتی
 
شناسنامه تعطیلی آزمایشگاه
 1. عنوان خدمت :تعطیلی آزمایشگاه
2. کد خدمت :TA-003
3. مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: طبق آیین نامه تاسیس آزمایشگاهها و داشتن شرایط مندرج درآیین نامه
4. نوع خدمت : تصدی
5. ذینفعان :پزشکان و کارکنان و مراچعان
6. نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع : افراد واجد شرایط می توانند تاشش ماه مطابق مقررات موجود در آیین نامه نسبت به تعطیلی آزمایشگاه اقدام وپس از آن جهت ادامه روند تعطیلی از طریق سامانه مربوطه اقدام نمایند
7. نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت نظیر مجوز ،استعلام و ....از سایر دستگاهها :مراجعه به سایت مرجع سلامت وسایت صدور پروانه
8. نیازمندیهای احرازهویت حقیقی و حقوقی: نیاز به احراز هویت نمی باشد
9. مجوز وتعرفه اخذ هزینه و شماره حساب آن : پس از طرح در کمیسیون ماده 20 و صدور موافقت و ابلاغ آن به متقاضی و سازمانهای بیمه گر
10. ذکر ضرورتهای مراجعه حضوری :حضور جهت ارائه درخواست تعطیلی
11. فرآیند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت :3 ماه
12. فهرست واحد های درگیر در ارائه خدمت :معاونت درمان ،اداره صدور پروانه ،اداره امور آزمایشگاهها و سازمانهای بیمه گر
 
شناسنامه جمع آوری آزمایشات مراکز
 
1. عنوان خدمت : جمع آوری آمار آزمایشات 
2. کد خدمت :AMA-009
3. مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: فرم آمار ارسال شده از آزمایشگاه مرجع سلامت براساس گروه A,B آزمایشات
4. نوع خدمت : حاکمیتی
5. ذینفعان :پزشکان و کارکنان و مراچعان
6. نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع : جمع آوری آمار و اطلاعات از مراکز دولتی
7. نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت نظیر مجوز ،استعلام و ....از سایر دستگاهها :ندارد
8. نیازمندیهای احرازهویت حقیقی و حقوقی:ندارد
9. مجوز وتعرفه اخذ هزینه و شماره حساب آن : ندارد
10. ذکر ضرورتهای مراجعه حضوری :دارد
11. فرآیند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت :1هفته
فهرست واحد های درگیر در ارائه خدمت :معاونت درمان ،اداره امور آزمایشگاهها
 
شناسنامه درخواست تاسیس آزمایشگاه
1. عنوان خدمت : درخواست تاسیس آزمایشگاه
2. کد خدمت :DRTA-001
3. مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: طبق آیین نامه تاسیس آزمایشگاهها و داشتن شرایط مندرج در آیین نامه
4. نوع خدمت : تصدی
5. ذینفعان :پزشکان و کارکنان و مراچعان
6. نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع : افراد واجد شرایط می توانند پس از تکمیل فرمهای مربوطه به سامانه صدور پروانه ها مراجعه و اقدام فرمایند
7. نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت نظیر مجوز ،استعلام و ....از سایر دستگاهها :مراجعه به سایت مرجع سلامت وسایت صدور پروانه
8. نیازمندیهای احرازهویت حقیقی و حقوقی:درخواست عدم سوئ پیشینه و تاییدیه از سازمان نظام پزشکی از طریق سامانه مربوطه و ارائه مدارک هویتی اعلام شده در سامانه
9. مجوز وتعرفه اخذ هزینه و شماره حساب آن : پس طرح در کمیسیون ماده 20وصدور موافقت اصولی جهت صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی تعرفه مربوطه از طریق شماره حسابهای ذکر شده واریز و رسید به شکل اتوماسیون دریافت میگردد
10. ذکر ضرورتهای مراجعه حضوری :پس از بار گذاری مدارک مربوطه در سامانه صدور پروانه و دریافت کد رهگیری اصل مدارک به همراه کد رهگیری شخصا در اداره آزمایشگاه حضور به هم رساند
11. فرآیند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت :3 ماه
12. فهرست واحد های درگیر در ارائه خدمت :معاونت درمان ،اداره صدور پروانه ،اداره امور آزمایشگاهها،اداره تشخیص هویت وسازمان نظام پزشکی و سازمانهای بیمه گر
 
شناسنامه درخواست لوح سپاس
 
1. عنوان خدمت : درخواست لوح سپاس
2. کد خدمت :DLS-010
3. مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: ضوابط ،الزامات ،رعایت استانداردها و دستورالعمل های آزمایشگاه مرجع سلامت
4. نوع خدمت : تصدی
5. ذینفعان :پزشکان
6. نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع : درخواست آزمایشگاه متقاضی ،ثبت در دبیر خانه معاونت درمان
7. نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت نظیر مجوز ،استعلام و ....از سایر دستگاهها : ندارد
8. نیازمندیهای احرازهویت حقیقی و حقوقی: ندارد
9. مجوز وتعرفه اخذ هزینه و شماره حساب آن : پس از تکمیل چک لیستهای تخصصی مربوطه ،در صورت وجود عدم انطباق ،رفع موارد فوق ،تایید آزمایشگاه مرجع سلامت
10. ذکر ضرورتهای مراجعه حضوری : در صورت وجود عدم انطباقهای مینور و ماژور با هماهنگی مسئول فنی جلسه توجیهیدر اداره امور آزمایشگاهها برگزار می شود
11. فرآیند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت :3ماه
12. فهرست واحد های درگیر در ارائه خدمت : معاونت درمان ،اداره امور آزمایشگاهها، آزمایشگاه مرجع سلامت
 
شناسنامه درخواست لوح کیفیت
 
1. عنوان خدمت : درخواست لوح کیفیت
2. کد خدمت :DLK-008
3. مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: ضوابط ،الزامات ،رعایت استانداردها و دستورالعمل های آزمایشگاه مرجع سلامت
4. نوع خدمت : تصدی
5. ذینفعان :پزشکان
6. نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع : درخواست آزمایشگاه متقاضی ،ثبت در دبیر خانه معاونت درمان
7. نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت نظیر مجوز ،استعلام و ....از سایر دستگاهها : ندارد
8. نیازمندیهای احرازهویت حقیقی و حقوقی: ندارد
9. مجوز وتعرفه اخذ هزینه و شماره حساب آن : پس از تکمیل چک لیستهای تخصصی مربوط به لوح کیفیت ،در صورت وجود عدم انطباق ،رفع موارد فوق ،تایید آزمایشگاه مرجع سلامت
10. ذکر ضرورتهای مراجعه حضوری : در صورت وجود عدم انطباقهای مینور و ماژور با هماهنگی مسئول فنی جلسه توجیهی در اداره امور آزمایشگاهها برگزار می شود
11. فرآیند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت :3ماه
12. فهرست واحد های درگیر در ارائه خدمت : معاونت درمان ،اداره امور آزمایشگاهها، آزمایشگاه مرجع سلامت
 
شناسنامه سیستم مدیریت کیفیت
 
1. عنوان خدمت : ممیزی سیتم مدیریت کیفیت
2. کد خدمت :MSMK-004
3. مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: چک لیست سیتم مدیریت کیفیت آزمایشگاه مرجع سلامت
4. نوع خدمت : حمایتی
5. ذینفعان :پزشکان و کارکنان و مراچعان
6. نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع : درخواست آزمایشگاه متقاضی ،ثبت در دبیر خانه معاونت درمان
7. نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت نظیر مجوز ،استعلام و ....از سایر دستگاهها :ندارد
8. نیازمندیهای احرازهویت حقیقی و حقوقی:ندارد
9. مجوز وتعرفه اخذ هزینه و شماره حساب آن : پس از تکمیل چک لیستهای مربوطه ،در صورت وجود عدم انطباق ،رفع موارد فوق ،تایید آزمایشگاه مرجع سلامت
10. ذکر ضرورتهای مراجعه حضوری : در صورت وجود عدم انطباقهای مینور و ماژور با هماهنگی مسئول فنی جلسه توجیهی در اداره امور آزمایشگاهها برگزار می شود
11. فرآیند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت :1ماه
12. فهرست واحد های درگیر در ارائه خدمت :معاونت درمان ،اداره ، امور آزمایشگاهها ،آزمایشگاه مرجع سلامت ،مراکز درمانی تابعه
 
شناسنامه مسئول فنی موقت
 
عنوان خدمت : قبول مسئولیت فنی موقت آزمایشگاه
1. کد خدمت :MFM-011
2. مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: طبق آیین نامه تاسیس آزمایشگاهها و داشتن شرایط مندرج در آیین نامه
3. نوع خدمت : تصدی
4. ذینفعان :پزشکان و کارکنان و مراچعان
5. نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع : افراد واجد شرایط می توانند پس از تکمیل فرمهای مربوطه به سامانه صدور پروانه ها مراجعه و اقدام فرمایند
6. نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت نظیر مجوز ،استعلام و ....از سایر دستگاهها :مراجعه به سایت مرجع سلامت وسایت صدور پروانه
7. نیازمندیهای احرازهویت حقیقی و حقوقی:درخواست عدم سوئ پیشینه و تاییدیه از سازمان نظام پزشکی از طریق سامانه مربوطه و ارائه مدارک هویتی اعلام شده در سامانه
8. مجوز وتعرفه اخذ هزینه و شماره حساب آن : پس طرح در کمیسیون ماده 20وصدور موافقت اصولی جهت صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی تعرفه مربوطه از طریق شماره حسابهای ذکر شده واریز و رسید به شکل اتوماسیون دریافت میگردد
9. ذکر ضرورتهای مراجعه حضوری :پس از بار گذاری مدارک مربوطه در سامانه صدور پروانه و دریافت کد رهگیری اصل مدارک به همراه کد رهگیری شخصا در اداره آزمایشگاه حضور به هم رساند
10. فرآیند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت :3 ماه
11. فهرست واحد های درگیر در ارائه خدمت :معاونت درمان ،اداره صدور پروانه ،اداره امور آزمایشگاهها،اداره تشخیص هویت وسازمان نظام پزشکی و سازمانهای بیمه گر
 
شناسنامه واگذاری آزمایشگاه
 
1. عنوان خدمت : واگذاری آزمایشگاه
2. کد خدمت :VAA-006
3. مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: طبق آیین نامه تاسیس آزمایشگاهها و داشتن شرایط مندرج در آیین نامه
4. نوع خدمت : تصدی
5. ذینفعان :پزشکان و کارکنان و مراچعان
6. نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع : افراد واجد شرایط می توانند پس از تکمیل فرمهای مربوطه به سامانه صدور پروانه ها مراجعه و اقدام فرمایند
7. نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت نظیر مجوز ،استعلام و ....از سایر دستگاهها : مراجعه به سایت مرجع سلامت وسایت صدور پروانه
8. نیازمندیهای احرازهویت حقیقی و حقوقی: درخواست عدم سوئ پیشینه و تاییدیه از سازمان نظام پزشکی از طریق سامانه مربوطه و ارائه مدارک هویتی اعلام شده در سامانه
9. مجوز وتعرفه اخذ هزینه و شماره حساب آن : پس طرح در کمیسیون ماده 20وصدور موافقت اصولی جهت صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی تعرفه مربوطه از طریق شماره حسابهای ذکر شده واریز و رسید به شکل اتوماسیون دریافت میگردد
10. ذکر ضرورتهای مراجعه حضوری : پس از بار گذاری مدارک مربوطه در سامانه صدور پروانه و دریافت کد رهگیری اصل مدارک به همراه کد رهگیری شخصا در اداره آزمایشگاه حضور به هم رساند
11. فرآیند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت :3ماه
12. فهرست واحد های درگیر در ارائه خدمت : معاونت درمان ،اداره صدور پروانه ،اداره امور آزمایشگاهها،اداره تشخیص هویت وسازمان نظام پزشکی و سازمانهای بیمه گر
 
شناسنامه واگذاری آزمایشگاههای دولتی به بخش خصوصی
 
1. عنوان خدمت : واگذاری آزمایشگاههای مراکز دولتی به بخش خصوصی
2. کد خدمت :VAKH-007
3. مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: قوانین ،ظوابطو شرایط مربوط به مناقصه یا مشارکت و دستورالعملها مرجع سلامت
4. نوع خدمت : تصدی
5. ذینفعان :پزشکان و کارکنان و مراچعان
6. نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع : تحویل درخواست افراد و شرکتهای واجد شرایط به واحد امور قراردادهای دانشگاه
7. نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت نظیر مجوز ،استعلام و ....از سایر دستگاهها : ندارد
8. نیازمندیهای احرازهویت حقیقی و حقوقی: درخواست عدم سوئ پیشینه و تاییدیه از سازمان نظام پزشکی از طریق سامانه مربوطه و ارائه مدارک هویتی اعلام شده در سامانه
9. مجوز وتعرفه اخذ هزینه و شماره حساب آن : پس طرح در کمیسیون ماده 20وصدور موافقت اصولی جهت صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی تعرفه مربوطه از طریق شماره حسابهای ذکر شده واریز و رسید به شکل اتوماسیون دریافت میگردد
10. ذکر ضرورتهای مراجعه حضوری : پس از بار گذاری مدارک مربوطه در سامانه صدور پروانه و دریافت کد رهگیری اصل مدارک به همراه کد رهگیری شخصا در اداره آزمایشگاه حضور به هم رساند
11. فرآیند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت :3ماه
12. فهرست واحد های درگیر در ارائه خدمت : معاونت درمان ،اداره صدور پروانه ،اداره امور آزمایشگاهها،اداره تشخیص هویت وسازمان نظام پزشکی و سازمانهای بیمه گر
 
 
آخرین بروز رسانی : 21 شهریور 1400