تعریف مکان فوت-13239

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ثبت اطلاعات بیماران نابارور در سامانه سپاس-23372

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

درخصوص پرداخت خسارت متفرقه-23426

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

سوالات دانشگاهی پرونده بیمار کووید-23423

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

در خصوص نحوه ی محاسبه هتلینگ اکسترا

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

نحوه حمایت سازمانهای بیمه تکمیلی-19870

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

لزوم اخذ اصالت دارو و تجهیزات پزشکی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغیه پوشش بیمه ای داروی پوساکونازول در درمان قارچ سیاه بیماران کووید-25974

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ پوشش بیمه ای طب سالمندی-25856

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

نحوه حمایت سازمان های بیمه از بیماران کووید-25822

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

اندیکاسیون تجویز داروی توسیلیزوماب -23047

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ مصوبات هشتادو ششمین جلسه شورای عالی بیمه-25851

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

دستور عمل کشوری مراقبت از بیماران قلبی در بارداری، زایمان و پس از زایمان (ویرایش دوم)

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

درخصوص تهیه دارو وملزومات مصرفی-20977

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

انجام سونوگرافی دوران بارداری توسط پریناتولوژیست-26493

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ تصویبنامه هیات محترم وزیران در خصوص کاهش هزینه ارائه مراقبتهای اضطراری-25620

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

اعمال محدودیت سونوگرافی های بارداری و جنین جهت برخی بیمه شدگان اناث

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

لزوم نسخه نویسی الکترونیک

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

فوری-مهم-الزام پیاده سازی سرویس اصالت سنجی در سامانه های اطلاعات بیمارستانی-27858

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ تغییرات کدینگ انواع بخش ها-425

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

اصلاحیه استاندارد مشاوره فارماکوتراپی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

افزایش تعهدات دارویی سازمان-387

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

شیوه نامه بیماران سکته حاد قلبی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

فرآیند اصلاح اطلاعات بیماران سکته قلبی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

پوشش خدمات پرتواتر ستاره دار

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

درخصوص بیماری موکور مایکوزیس-124

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

تشخیص بیماری موکورمایکوزیس

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

در خصوص اقلام دارویی اصالت سنجی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

در خصوص اختصاص وب سرویس جهت کنترل اصالت دارو و تجهیزات پزشکی

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

لیست مراکز فاقد تبادل نسخه الکترنیکی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

در خصوص تعهدات و محاسبه هزینه لوازم

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

 در خصوص اعلام زمانبندی توسعه داروهای مشمول استعلام شناسایی رهگیری و ردیابی( از اردیبهشت تا تیرماه)

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

در خصوص لیست نهایی ملزومات مصرفی پزشکی مشمول برنامه اصالت سنجه

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ تعرفه تشخیصی درمانی دولتی خیریه وموقوفه-1401

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ- شناسنامه و استاندارد خدمت کاشتن حلزون شنوایی (603015)

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

یادآوری کد ثبت هزینه دستبند شناسایی بیمار

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

در خصوص ابلاغ کدینگ به روز شده نسخه نویسی ونسخه پیچی دارو های شیمیایی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ تعرفه تشخیصی درمانی بخش خصوصی و خدمات روانشناسی ومشاوره -1401

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ تعرفه خدمات دندانپزشکی دولتی-خصوصی-خیریه وموقوفه 1401-3527

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنبد

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

لیست مراکز درمانی فاقد تبادل نسخه الکترونیک

جهت دریافت فایل کلیک گنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

 کد ثبت هزینه دستبند بیمار

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ تعرفه تشخیصی درمانی بخش خصوصی و خدمات روانشناسی ومشاوره -1401

جهت دریافت فایل کلیک کنید

لیست دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول اصالت سنجی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

پیروابلاغ تعرفه خدمات دندانپزشکی دولتی-خصوصی-خیریه وموقوفه 1401-5597

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ تعرفه حمل بیمار توسط آمبولانس -5908

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

اصلاحیه کدهای خدمات تصویری برداری-5833

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

تعرفه خدمات سلول درمانی-4347

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ پروتکل بیماری اپیدرمولانیریس

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

مصوبات اجرای تعرفه های خدمات تشخیصی-5617

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ- شناسنامه و استاندارد خدمت ( CRRT هموفیلتراسیون و درمان های مداوم جایگزین کلیه (کودکان))- 900153]

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

ابلاغ - شناسنامه و استاندارد خدمت هیپوترمی درمانی در نوزادان مبتلا به آسیفکسی (902033)

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ سلول های بنیادی خون ساز

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ استانداردهای روان درمانی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ - راهنمای تجویز گروه داروهای خوراکی دیابت نوع2

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ راهنمای تجویز داروی بیولوژیک

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

در خصوص اعلام گروه خدمت کدهای جدید اضافه شده در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ شناسنامه خدمت کولونوسکوپی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

 شناسنامه و استاندارد خدمت کولونوسکوپی تشخیصی (401360)

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

راهنمای تجویز داروی امیسیزوماب (Emicizumab) دربیماران هموفیلی کمبود فاکتور هشت واجد مهارکننده

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

ابلاغ تجویز داروی پالبو سیکلیب

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ پوشش بیمه ای داروی تاکرولیموس

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

اعلام زمانبندی توسعه داروهای مشمول استعلام شناسایی رهگیری و ردیابی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

گاید لاین 7534 - ابلاغ پوشش بیمه ای دوزهای 3 و 5 میلی گرم داروی تاکرولیموس آهسته رهش

جهت دریافت فایل کلیک کنید

پیگیری ایجاد تغییرات لازم در HIS

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به اسناد خدمات پرستاری- 8418

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

در خصوص افزایش داروهای مشمول سنجش اصالت طی مردادو شهریور سال جاری

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ- راهنمای تجویز داروهای دیابت نوع 2 - گروه دوم

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

شیوه نامه بررسی طرحها در کمیته فنی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

نحوه کاهش پرداختی از برخی خدمات ستاره دار

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ویراست هشتم درسنامه احیای نوزاد

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ نحوه پوشش بیمه پاپ اسمیر

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ نحوه پوشش داروی کالفاکتانت-9012

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ ویزیت طب ایرانی-8967

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهن دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ نحوه پوشش خدمات توانبخشی-8957

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ دستورالعمل فرآیند جایگزین نسخه الکترونیکی و مرجع ذی‌صلاح تشخیص شرایط اضطرار جهت نسخه کاغذی

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ دستورالعمل راهنمای بالینی تشخیص بیماریهای آبله میمونی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

استانداردهای محیط های ایزوله مثبت

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

در خصوص استعلام دارو ولوازم پزشکی در پرونده های بستری و بستری موقت

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

حمایت برنامه کاهش پرداختی خدمات ستاره دار-9474

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

 در خصوص فهرست داروهای نیازمند ثبت کد اصالت دارو(مرداد1401)

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

الزام مراکز به انعقاد قرارداد با بیمه

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ- شناسنامه و استاندارد خدمت ام آر آی قلب و کبد جهت ارزیابی میزان اضافه بار آهن

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ راهنمای بالینی حمایت از خانواده

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ استاندارد نمونه گیری از پاشنه پا کم کاری تیروئید نوزادان

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

بازنگری دستور العمل خرید خدمت درمان ناباروری

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

مدیریت درمان موارد آبله میمونی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ پروتکل درمان بیماران sma

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

-ابلاغ- راهنمای بالینی و استاندارد ماده 45 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ( گروه مامایی)

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ نحوه پوشش داروی کالفا کتانت

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

چهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ استاندارد تدوین نظارت و فرمولای حمایت تغذیه

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ نسخه راهنمای کشوری مراقبت مبتلا به وبا

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ ضوابط پوشش بیمه ای خدمات درمانی ناباروری

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

در خصوص اجرای پایلوت یک ماهه دستورالعمل پرداخت کارانه پرستاری

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

در خصوص یاد آوری کد ثبت هزینه دستبند شناسایی بیمار

جهت دریافت فایل کلیک کنید

در خصوص ارسال فایل اکسل جهت محاسبات پایلوت دستورالعمل پرداخت کارانه پرستاری

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص ضوابط پوشش بیمه ای خدمات درمان ناباروری وپوشش بیمه ای مراقبتهای دوران بارداری-15413

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

شفاف سازی برخی کدهای داخلی قلب و عروق-15452

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

محاسبه و پرداخت هزینه بیماران در بخش اورژانس-15416

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

پوشش بیمه ای نوزادان

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ ضوابط پوشش بیمه ای تجویز خدمات سنجش تراکم استخوان-15346

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ نحوه محاسبه هزینه اندازه گیری گازهای خونی-15554

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ دستورالعمل بازنگری شده خرید راهبردی و ضوابط بیمه ای خدمات درمان ناباروری -9236

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

-ابلاغ- راهنمای تجویز داروهای بیولوژیک (نسخه سوم)

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

-ابلاغ دستورالعمل آشنایی با اثرات و تظاهرات بالینی ماده توهم زای مجیک ماشروم (Magic Mushroom)

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ دستورالعمل مشترک وزارت دفاع و وزارت بهداشت در خصوص تبادل اطلاعات فیمابین سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان-1969

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ- راهنمای طبابت بالینی مبتنی بر شواهد (درمان موضعی با فلوراید)

جهت دریافت فایل کلیک کنید

 ابلاغ- شناسنامه و استاندارد خدمت تست تکاملی؛ محدود با کد ملی 901495

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

در خصوص اعتبار نیاز بابت پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

19434ابلاغ پوشش بیمه ای داروی دفروزیروکس، تعرفه تشویقی نسخه الکترونیک و پوشش بیمه ای-خدمات آزمایشگاهی غربالگری، خدمات توانبخشی و خدمات بستری بیماران بال پروانه ای، متابولیک و آتروفی عضلانی نخاعی (اس ام ای) و فیبروز کیستیک (سی اف)-

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

نسخه الکترونیک سازمان خدمات درمانی نیروی مسلح

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

راهنمای غربالگری شنوایی نوزادان

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

درخصوص پرونده بیماران بستری اورژانس-22175

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ثبت یکسال کدهای اعمال کاشت حلزون

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ دستورالعمل اجرایی صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج -22368مهم

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ استاندارد درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

-ابلاغ استاندارد تشخیص سرطان دهانه رحم

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

راهنمای تجویز داروانوکساپاربن

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ استاندارد اکو کاردیوگرافی قلب

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

-ابلاغ استاندارد مطالعات الکترودیاگنوز

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ- دستورالعمل اجرایی کد تعدیلی 60 کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

-ابلاغ استانداردهای مربوط با آزمایش سل (قسمت دوم)

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ استاندارد تشخیصی سرطان روده بزرگ

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

23279 - ابلاغ استانداردهای مربوط با آزمایشات سل

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

-ابلاغ استاندارد معاینه ظاهری جسد و صدور جواز دفن و یا ارجاع مستدل به سازمان پزشکی قانونی بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (نسخه دوم)

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ دستورالعمل بسته خدمات مراقبت در منزل

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ استاندارد مطالعات الکترو دیاگنوز

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

اصلاح مصوبه شورایعالی بیمه

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ راهنمای تجویز دارو هورمون

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

نسخه الکترونیک سازمان خدمات نیروهای مسلح

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

 

 

آخرین بروز رسانی : 12 دی 1401