نامه شماره 4056 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص جمع آوری اطلاعات آزمایشگاههای خصوصی 

نامه شماره 5691 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی در خصوص مدارک مورد نیاز جهت دریافت اصل پروانه های قانونی آزمایشگاه 

نامه شماره 3095 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص جایگاه و کاربرد آزمایشهای سرولوژی در ارتباط با تشخیص بیماری کووید 19

 نامه شماره 5606 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان  درخصوص چک لیست جامع ویرایش 98 جهت خودارزیابی

نامه شماره 5712 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص لزوم رعایت تعرفه سرولوژی تشخیص کوید 19 

نامه شماره 8132 در خصوص برگزاری آزمون مجازی 

نامه استاندارد ژنتیک 

  جهت دریافت فایل کلیک کنید  

 جهت دریافت فایل کلیک کنید  

 جهت دریافت فایل کلیک کنید  

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

 جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل کلیک کنید 

نامه دستورالعمل وچک لیست غربالگری 

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید  

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

فایل اکسل اطلاعات آزمایشگاهها جهت تکمیل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

دستورالعمل نمونه گیری و انتقال نمونه در موارد مشکوک به CCHF

 

مدیریت دفع پسماند آزمایشگاهی 

 
 

تکمیل فرم اطلاعات وضعیت پرسنل آزمایگاههای پزشکی

 

ابلاغ چک لیست جامع ارزیابی

چک لیست جامع ارزیابی 

آخرین بروز رسانی : 21 شهریور 1400